ALGEMENE VOORWAARDEN 

BERKHOUT RELATIEGESCHENKEN B.V. TE BARENDRECHT

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Algemeen

 

1. Deze overeenkomsten zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, door ons aangeboden of gesloten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.

Offertes

 

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Orders zijn eerst na onze schriftelijke bevestiging voor ons bindend, onverminderd de gebondenheid van de koper aan zijn order.

Levering

 

3. Als plaats van levering geldt, ongeacht of franco, f.o.b., c.i.f. of onder enig ander hiermede gelijk te stellen of vergelijkbaar beding is verkocht, de plaats waar goederen in het schip, de wagon, de auto of ander middel van transport zijn geladen met de bestemming welke door ons met de koper is overeengekomen. Indien omtrent het transport niets is geregeld alsook indien de koper in gebreke blijft tijdig vervoer te stellen, geldt als plaats van levering de plaats waar de goederen zich op het tijdstip van de verkoop bevinden.

 

4. In geval de koper in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zijn wij gerechtigd ofwel de overeenkomst onmiddellijk ingaand als ontbonden te beschouwen, ofwel de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, alles onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

 

5. Indien goederen, die voor aflevering gereed zijn, door omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zijn wij gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen.

 

6. Onze leveringstermijnen gelden bij benadering. Wij aanvaarden te dezer zake generlei aansprakelijkheid. De koper zal niet gerechtigd zijn op grond van overschrijding der leveringstermijnen ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

7. Wij zijn gerechtigd een bestelling in gedeelten te leveren.

Transport

 

8. Tenzij anders is overeengekomen verzorgen wij het transport. Het transportrisico berust echter bij de koper. Voor wanprestaties van de vervoerder zijn wij in geen geval aansprakelijk. Wij zijn volledig gekweten, indien wij onze eventuele rechten jegens de vervoerder aan de koper overdragen.

Emballage- en verpakkingsmiddelen

 

9. Alleen de van onszelf afkomstige emballage- en verpakkingsmiddelen kunnen aan ons worden teruggegeven.

Prijzen

 

10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen als, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, vermeld in onze laatste prijscourant. Onze prijzen zijn exclusief B.T.W. Handhaving vastgestelde consumentenprijs

 

11. Indien een producent voor zijn artikelen consumentenprijzen heeft vastgesteld, verbindt de koper zich tegenover ons door het kopen van deze artikelen, die artikelen uitsluitend tegen de vastgestelde consumentenprijs aan het publiek te bieden, te verkopen of te leveren of te doen aanbieden, te verkopen of te leveren.

Betaling

 

12. Betaling van het volledige factuurbedrag, zonder korting, dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van betaling na 14 dagen zijn wij gerechtigd de koper over het volle bedrag van onze factuur vanaf de factuurdatum een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand. Ingeval van niet tijdige betaling komen de incassokosten – zowel de rechtelijke als de buitenrechtelijke – welke laatsten wij fixeren op 15% van het opeisbare bedrag, voor de rekening van de koper. Indien voor of tijdens de uitvoering der overeenkomst een wijziging in valuta wisselkoers optreedt, zijn wij gerechtigd de voor ons nadelige koerswijzigingen aan de koper in rekening te brengen.

 

13. Ingeval de koper in gebreke mocht blijven met de prompte betaling van enig opeisbaar bedrag, zullen wij gerechtigd zijn onmiddellijk ingaand verdere leveranties aan de koper op te schorten of te staken, zulks onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

 

14. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat een bestelling reeds in uitvoering is genomen en/of indien een krediet is bedongen, alvorens te leveren, van de koper te verlangen dat deze voor zijn betalingsverplichtingen zekerheid stelt. Weigering van de koper om zodanige zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolgde de wet.

Overmacht

 

15. Ingeval wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, zijn wij gerechtigd desaverkiezend ofwel de overeengekomen leveringstermijn te verlegen met de duur der overmacht, ofwel de overeenkomst resp. het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te annuleren.

 

16. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs van ons niet kan worden verlangd, zoals bijv. oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte personeel, bedrijfsstoringen inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van de invoer of andere bepalingen van overheidswege, alles ongeacht of deze omstandigheid zich voordoet in ons eigen bedrijf, dan wel in enig ander bedrijf dat door ons bij de uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is betrokken.

Reclame en aansprakelijkheid

 

17. Eventuele reclame op geleverde goederen door de koper is mogelijk, echter uitsluitend voor zover deze, binnen 3 dagen, na de lossing op de overeengekomen plaats van aflevering, bij aangetekend schrijven is aangemeld. Voor de kwaliteit van de goederen is beslissend de toestand, waarin de goederen zich bevonden op het moment van de verscheping resp. inlading. Ingeval een reclame door ons gegrond bevonden wordt, hebben wij – met uitsluiting van alle rechten terzake van schadevergoeding resp. ontbinding van de zijde van de koper – uitsluitend de verplichting, naar onze keuze, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en van verdere levering af te zien, ofwel kosteloos in vervanging van de ondeugdelijk bevonden goederen te voorzien, ofwel de goederen tegen een redelijke prijsreductie aan de koper te laten. De koper zal ons tegen aanspraken van derden dienen te vrijwaren.

Eigendom

 

18. Zolang de geleverde goederen met alle bijkomende kosten en verrekeningsposten niet integraal door de koper zijn betaald, blijven de goederen ons eigendom. De koper zal verplicht zijn, ingeval de goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, om op de eerste daartoe strekkende aanmaning, al zijn rechten te dezer zake jegens die derden over te dragen tot zekerheid voor al hetgeen wij alsdan van de koper te vorderen mochten hebben.

Geschillen

 

19. Alle geschillen, welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere ander rechter aanhangig gemaakt worden bij de terzake van het geschil bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij wij mochten verkiezen het geschil te onderwerpen aan een andere terzake van het geschil bevoegde rechter.

Slotbepaling

 

20. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bindend voor de rechtsverhouding tussen ons en de koper. Een verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

 

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24140596

background-2706906.jpg
berhout-logo-rood.png