PRIVACYVERKLARING 

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado, gevestigd aan de Aalborg 10, 2993 LP te Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.berkhout.nl  Aalborg 10, 2993 LP te Barendrecht +31723030570

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Van medewerkers die hun bon verzilveren:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • E-mailadres

 

Van medewerkers of relaties welke het kerstpakket of relatiegeschenk op het huisadres krijgen aangeleverd:

 • Bedrijfsnaam

 • Voorletter(s) en achternaam

 • Adresgegevens

 

Van bedrijven die een offerte of democode aanvragen:

 • Bedrijfsnaam

 • Naam aanvrager

 • Adres van het bedrijf

 • E-mailadres aanvrager

 • Telefoonnummer aanvrager

 • Webadres

 • Budget voor geschenk

 • Aantal medewerkers dat een geschenk ontvangt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eindejaars@berkhout.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Om goederen en diensten af te leveren op het bedrijfs- of huisadres

 • Om een offerte uit te brengen of democode te sturen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er zullen dus geen geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma's of –systemen plaatsvinden, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado) tussen zit, zoals bijvoorbeeld geautomatiseerde mailingen e.d.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. Van elk verkoopjaar zal een back-up worden bewaard. De informatie hierop zal worden beperkt tot alleen de postcode (van een besteller) van een bestelling, dit om garantie te kunnen verlenen. Overige gegevens worden verwijderd. Na 3 jaar zal de totale database worden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado deelt de persoonsgegevens alleen met verschillende derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerker overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw adresgegevens worden doorgegeven aan of Post NL of de DHL. zij zijn de tussenpartij voor de B2C leveringen. Dit is noodzakelijk om uw pakket te kunnen bezorgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado gebruikt alleen cookies voor technische, functionele en analytische doeleinden die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eindejaars@berkhout.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij van u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Berkhout Relatiegeschenken BV en 123-kado nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eindejaars@berkhout.nl

background-2706906.jpg
berhout-logo-rood.png